เอกสารประกอบการสอน

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาภาษาไทย : ทักษะการสื่อสาร การเขียนอ้างอิง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2554 ภาค กศ.พ. มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รหัสวิชา 2001101 วันอาทิตย์ 08.30-11.10/2707B อาจารย์ผู้สอน วารีพร ศักดิ์สมบูรณ์

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางทักษะสารสนเทศ

บทที่ 2 ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ

บทที่ 3 การสืบค้นสารสนเทศระบบอัตโนมัติ

บทที่ 4 บรรณานุกรม

บทที่ 4 การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

นักศึกษาสามารถสอบถามเกี่ยวกับบทเรียนและสามารถdownloadเอกสารประกอบการเรียนการสอนในรหัสวิชา 2001101นี้ หากมีข้อสงสัยให้แสดงความคิดเห็นได้ที่blogนี้และจะตอบกลับค่ะ